Transports kongress i Örebro, 2012.
Close
Transports kongress i Örebro, 2012.
Close

Det här vill vi ändra på!

Motioner. Kortare arbetstid, längre semester, fler trafikpoliser, bättre a-kassa och billigare tandvård. Det några av de närmare 250 motioner som Transports kongress ska ta ställning till i juni.

Transport fyller jämnt i år, 120 år, och om bara en månad startar kongressen. Ombuden ska välja ny ledning, förbundsstyrelse och ta ställning till alla förslag som skickats in.

Ett tiotal av kongressmotionerna handlar om vilka som kan väljas in i förbundsledningen. Det är en het fråga som vi tar upp i nästa nummer.

 

Politik/Fackets roll

Inför avdragsrätt igen
Under rubriken Politik/Fackets roll finns 24 motioner. Fem av dem handlar om att Transport måste arbeta för att avgiften till facket återigen blir avdragsgill i deklarationen. Kravet kommer från bland annat Jönköpings-, Stockholms- och Malmöavdelningarna.

Ett av argumenten är rättvisa. Arbetsgivarna har rätt att dra av sina avgifter till exempelvis Biltrafikens arbetsgivareförbund.

I en egen motion vill flygavdelning 46 i stället att arbetsgivarnas avdragsrätt ska slopas.

Fredsplikt på rea
I Sydsverige anser medlemmarna att det är dags att EU lever upp till de utfästelser som gjordes inför vår folkomröstning 1994. Transport ska jobba för att svenska fack får rätt att slåss för kompletta svenska kollektivavtal – när utländska företag kommer hit. Avtalen måste gälla i sin helhet, inte bara ”den hårda kärnan”, påpekar Malmö- och Helsingborgsavdelningarna.

Klipp banden med Nordea
Förslaget kommer från flygavdelning 46 som tycker att Transport ska avsluta alla ”åtaganden” i banken. Bakgrunden är Nordeas inblandning i affärer där svenskar placerat stora summor utomlands, i bland annat Panama.

Krav på avtal
De offentliga upphandlingarna har blivit ett eldorado för exploatörer och ekobrottslingar. Det anser Malmö och Helsingborg som gemensamt vill att förbundet ska kämpa för att det blir tillåtet att ställa krav på kollektivavtal när stat och kommuner upphandlar.

Går det inte att kräva formellt avtal ska upphandlarna i vart fall kunna kräva att entreprenörerna uppfyller samtliga villkor, enligt avtalet.

I en separat motion vill Malmöavdelningen dessutom att förbundet ”ständigt framhåller och informerar” om den svenska kollektivavtalsmodellens betydelse för det svenska välfärdssystemet.

Ett förslag från avdelning 32 går ut på att Transports och övriga fackförbund ska utlysa en särskild dag – Svenska modellens dag.

Ökat ansvar för speditörer
Speditionsföretag bidrar till social dumpning när de upphandlar transporter. Transport måste verka för att lagen skärps så att speditörerna tvingas ta såväl ekonomiskt som socialt ansvar, anser en enskild motionär.

Fler poliskontroller
Polis och andra myndigheter har för lite resurser för att hinna kontrollera bland annat cabotage, nykterhet och kör- och vilotider hos i första hand utländska dragbilar. Det anser en medlem i Skövde/Boråsavdelningen, som vill att förbundet jobbar för att polisen får tillräckliga resurser.

En annan motionär vill samma sak – med tillägget att cabotagereglerna måste förtydligas och bötesindrivning förbättras från den utländska trafiken.

Inför en sjätte semestervecka
Många människor bränner ut sig i arbetslivet, påpekar flera röster – bland dem Karlstadsavdelningen. Semestern är viktigt och nu är det 39 år sedan den senast förlängdes, då till fem veckor. Nu är det dags för en förlängning. Till sex veckor. En sådan reform skulle också skapa nya jobb, anför motionsskrivarna som vill att Transport driver frågan politiskt.

På Gotland tycker medlemmarna att minst 27 semesterdagar kan vara ett första steg. Extra semesterdagar bör dessutom utgå för äldre arbetstagare. Det senare kan ske i förhandlingar med arbetsgivarna.

Återreglera taxi
Sverige är ett av få länder med en helt oreglerad taxibransch. Konsekvenserna har blivit överetablering och lönedumpning – alltså ”gammal högerpolitik i modern tappning”, anför Norrlandsavdelningarna.

Lösningen är en reglering av trafiktillstånden. Det ska Transport verka för.

Samma avdelningar vill också att Transport jobbar för att reglerna ändras så att taxiförare inte måste skylta med sitt namn. Legitimationen bör kodas, så att chauffören kan identifieras – utan att namnet röjs för alla passagerare som kliver in i taxibilen.

 

Internationellt

Stopp för tjockolja

Sjöfarten runt om i världen måste sluta använda tjockolja och gå över till mer miljövänliga drivmedel. Det tycker en enskild motionär som vill att Transport tar hjälp av Internationella Transportarbetarefederationen i påtryckningsarbetet.

 

Ekonomi

Dyrt med postavi
Under ekonomirubriken finns ett tiotal motioner där de flesta handlar om fackavgiften till Transport. Två förslag gäller själva inbetalningen där erfarenheterna visar att den traditionella postavin är dyr och arbetskrävande för förbundet.

Transport bör argumentera för autogiro, tycker en motionär. I Karlstad går man ett steg längre och föreslår en extra aviseringsavgift för medlemmar som håller fast vid postavi-betalning.

I två motioner lyfts frågan om inplacering i rätt avgiftsklass. Medlemmar som inte uppger inkomst ska placeras i högsta avgiftsklasen, anser förslagsställarna.

Sänkt avgift inom taxi
Från Örebro kommer ett radikalt förslag. Sänk avgiften för taxi- och färdtjänstförare under en försöksperiod på förslagsvis två år! Syftet är att öka organisationsgraden i en bransch där lönerna är låga och kunskapen om facket dålig.

I en liknande motion föreslås en generell introduktionsrabatt på 80 procent under det första medlemsåret. För alla.

Från Borås/Skövde kommer ett förslag som ska stötta ensamstående medlemmar. Reducerad avgift skulle göra att fler går med i facket.

 

Förbundets stadgar

Balans i förbundsstyrelsen
Flera förslagsställare har synpunkter på förbundsstyrelsens sammansättning. I dag är majoriteten av ledamöterna anställda i förbundet, oftast som ombudsmän.

Flygavdelning 46 efterlyser ”jämvikt” mellan förtroendevalda och anställda.

Från norra Sverige kommer förslag om att förbundets alla sex regioner ska vara representerade i förbundsstyrelsen.

Svårt få ihop repskapet
Alla avdelningar har ett representantskap och i stadgarna finns regler om hur många ledamöter som ska väljas och hur många som måste närvara för att sammanträdet ska vara beslutsmässigt. Karlstadsavdelningen vill mjuka upp reglerna. Luleåavdelningen också.

Elevmedlemskap för fler
I dag finns ett särskilt avgiftsfritt medlemskap för elever som går i gymnasieskolan. Detta bör utvidgas och omfatta även vuxenutbildningar inom Transports yrkesgrenar, förslår en motionär.

Tydligare regler för facklig hjälp
Det förekommer att personer går med i facket först efter att det uppstått problem på arbetsplatsen. Transport har länge haft som praxis att bara ställa upp med förhandlingshjälp och eventuell rättshjälp för händelser som inträffat under den tid man är fackligt organiserad. Antingen i Transport eller något annat fackförbund.

Den här praxisen är inte inskriven i stadgarna. Det bör den vara anser Helsingborgsavdelningen. I Nyköping och Örebro är man inne på samma spår. En karens på en månad föreslås innan förhandlingshjälp kan ges till nya medlemmar.

Från Borås/Skövde ställs krav på någon form av karenstid för personer som sätter i system att gå in och ur facket, i takt med utvecklingen på arbetsmarknaden.

Val av RSO med mera
Transports regionala skyddsombud (RSO) väljs på tre år i avdelningarna. Valproceduren är omdiskuterad och i flera motioner förslår ändringar i systemet.

En innebär att förbundsstyrelsen i framtiden ska utse RSO, efter namnförslag från avdelningen.

Även avdelningsstyrelsen är föremål för en motion. En förslagsställare vill att minsta antalet ledamöter utökas till minst sju, i dag är de minst fem.

Tre likalydande motioner handlar om valet av avdelningsordförande. I dag är mandatperioden två år. Fem vore bättre, tycker upphovsmännen där Linköpingsavdelningen ingår.

Alla avdelningar har revisorer. De som vill kan anlita en auktoriserad revisor. Reglerna för detta bör förtydligas, anser ett par motionärer.

 

Arbetsmiljö

Praktik för terminalare
Det saknas praktikplatser för gymnasieelever som vill söka sig till lager- och terminalområdet. Företagen är bara ljumt intresserade, påpekar Jönköpingsavdelningen som vill att Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA) lyfter frågan.

Fler inspektörer behövs
Företag pratar gärna om miljöhänsyn, mera sällan om arbetsmiljön. Slutsatsen levereras från Karlstad där man anser att det behövs fler arbetsmiljöinspektörer.

Stuveriavdelning 2 instämmer. Transport ska jobba för att arbetsmiljöverket får mer resurser.

Vila på golvet?
Var ska en mackanställd vila om man är trött och sliten? På Golvet? Fel, tycker Luleåavdelningen, som vill att föreskrifterna om vilutrymme utvidgas att omfatta även små arbetsplatser.

Agera mot självmord
Under 2015 valde över 1 500 personer att ta sitt liv i Sverige. Antalet har legat konstant kring 1 500–1 900 de senaste åren. Transport bör verka för att sprida information och kunskap om förebyggande insatser mot självmord. Liksom förbättring av den psykiatriska vården.

Förslaget kommer från Norrlandsavdelningarna.

 

Arbetstiderna

Korta arbetstiden
Många grupper på arbetsmarknaden har kortare tid än 40 timmar för heltid. Transport ska slåss för arbetstidsförkortning, tre dagar per år, för alla medlemsgrupper. Det tycker Gotlandavdelningen som dessutom yrkar på att medlemmarna själva ska få bestämma hur och när tiden ska tas ut.

Stuveriavdelning 2 konstaterar att LO har 30 timmarsvecka som långsiktigt mål. Frågan om arbetstidsförkortning ska drivas, tycker hamnarbetarna.

Även Karlstad ställer upp på 30-timmarsvecka Luleå propagerar i stället för 32 timmar och vill att förbundet gör fyradagarsvecka till mål.

Minska övertiden
All övertid på den svenska arbetsmarknaden motsvarar 115 000 heltidstjänster. Begränsa uttaget, skriver Karlstadsavdelningen.

I Linköping håller man med. Avdelningen noterar att arbetsgivarna tar ut mer och mer övertid. Transport måste jobba för att övertid blir frivillig och den extra övertiden på 200 timmar per år bör skrotas.

 

Arbetsrätt & avtal

Inrätta ett tolkcentrum i LO
Förslaget kommer från Borås/Skövde som konstaterar att många medlemmar har annat hemspråk än svenska.

Rätt att jobba till 69 år
Bakom kravet står Borås/Skövde som vill ha ändringen inskriven lagen om anställningsskydd. Tjänstepension och AMF-försäkringarna ska hänga med hela vägen också.

I förra avtalsrörelsen var ”hyvlingen” Transports stora stridsfråga. Alltså heltidsjobb som blir deltider. Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet, skriver en enskild motionär. Som vill att förbundet arbetar aktivt med frågan.

Inhyrd personal
Den växande bemanningsbranschen har genererat många kongressmotioner under årens lopp. Även i år kom flera.

Avdelning 14 i Helsingborg vill att förbundet arbetar för en begränsning. Högst tio procent av personalstyrkan bör få vara inhyrd, föreslår man som en lämplig gräns.

Från medlemmar på Postnord kommer krav på ett stopp för möjligheterna att stapla olika anställningar ovanpå varandra – innan inhyrda och visstidare erbjuds fast arbete.

En enskild motionär uppmärksamma de så kallade SMS-anställningarna, en modern form av daglöneri. Förödande tycker förslagslämnaren som vill att Transport uppmärksammar frågan och agerar kraftfullt för att få bort anställningsformen allmän visstid.

Allmängiltiga avtal
I EU är det bara tre länder – Sverige, Danmark och Italien – som saknar löneskydd i form av antingen lagstadgade minimilöner eller att staten går in och upphöjer kollektivavtal till lag – så kallad allmängiltigförklaring.

Flygavdelning 46 begärde redan vid förra kongressen, 2012, att förbundet i speciella situationer skulle förorda allmängiltigförklaring. Det blev avslag. Men nu väcker man frågan igen. På områden där avtalen inte når upp till en viss täckningsgrad ska Transport förorda allmängiltigförklaring. Föreslår 46:an.

Nytt färdtjänstavtal
Färdtjänsten måste få ett eget avtal. Det begär Jönköpingsavdelningen, med tillägget att upphandlade färdtjänstuppdrag ska gå till företag med kollektivavtal.

Eget avtal för lager/terminal
Förbundets terminal- och lagerarbetare jobbar i dag under två avtal – där det stora är Transportavtalet som också omfattar åkerichaufförer. Gruppen behöver ett eget avtal. Det tycker Jönköpingsavdelningen som vill att förbundet lyfter frågan i nästa avtalsrörelse.

Ställ upp för taxi!
Taxiförarna är en utsatt grupp som inte nådde upp till ”märket” i förra avtalsrörelsen. I framtiden ska Transport inte skriva under något av kollektivavtalen med motparten – Biltrafikens arbetsgivareförbund – förrän alla uppgörelser ligger klara för påskrift.

Bakom begäran står Malmöavdelningen om efterlyser mer solidaritet med svagare grupper i förbundet.

Ny lönepolitik?
Transports tarifflöner (i princip samma lönehöjning till alla) har skapat bra ingångslöner. Men. Det uppmuntrar inte till lokal facklig aktivitet och gör det svårt för löntagarna att få del av företagens produktivitetsvinster.

Utred om Transport ska utveckla lokala lönesystem på arbetsplatserna! Det föreslår en motionär.

Gör avbön LO!
I den förra avtalsrörelsen gjorde LO ett gemensamt, oväntat utspel med Svenskt Näringsliv om vikten av att följa ”märket”. En skymf tycker två Norrlandsavdelningar som vill att LO-ledningen offentligt ber om ursäkt. I tidningen Arbetet.

 

Trafikpolitik

Flexiblare regler
Mjuka upp de stelbenta kör- och vilotidsreglerna. Det skulle minska stressen och främja yrkesförarnas hälsa. Kravet kommer från Luleå.

En annan motionär vill ha en översyn av trängselavgifterna som tas ut i flera städer. Avgifter ner mot nio kronor faktureras och den (som utan att få någon påminnelse) missar att betala åker regelmässigt på en straffavgift på hela 500 kronor. Oskäligt, tycker motionären.

Bättre koll på trafiken
De lågbetalda ”rattslavarna” som inte har råd att ens ta en fika på vägkrogen sprider sig norrut över Sverige. De skräpar ner och påverkar klimatet negativt genom att stå många timmar på tomgång. Analysen görs av Gävleavdelningen som anser att staten måste ta ett större ansvar.

Genom att:

 • Bygga fler skyddade rastplatser.
 • Styra yrkestrafiken dit, när det är dags för dygns- och helgvila. Inte till vanliga p-fickor längs vägen.

 

Vår välfärd

Billigare tandvård
Ett vanligt tandläkarbesök kan kosta flera tusenlappar och många arbetare tvingas prioritera bort tandhälsan. Fel, tycker medlemmarna i Västerås och i hamnavdelning 2 som vill att tänderna ska räknas till den övriga kroppen och därmed omfattas av den allmänna sjukförsäkringen.

En fråga förbundet ska driva politiskt, anser motionärerna.

Bättre pension
Dagens pensionssystem missgynnar LO-arbetare, särskilt kvinnor som ofta jobbar deltid ofrivilligt. Orsaken är att systemet bygger på att man jobbar heltid långt upp i åren – om man ska få ihop en pension som det går att leva på.

Orimligt tycker en enskild motionsskrivare som menar att Transport måste ta tag i frågan. Med kraft.

En annan motionär vill att förbundet motsätter sig höjd pensionsålder. Argumentet är att människor vill ha mer ledigt, inte mindre. Och att många inte ens står pall till 65 år.

Nej till privat vård
Den svenska sjukvården är unik och viktig för medborgarna. Slå vakt om den offentliga, solidariskt finansierade sjukvården och motverka den privata (som normalt också bekostas med skattemedel.)

Privata alternativ måste försvinna, anser motionären.

Bättre föräldraförsäkring
Föräldraförsäkringen måste individualiseras och ersättningsnivån höjas! Dagens arbetsmarknad, där kvinnor normalt tjänar mindre än män, gör att kvinnor fortfarande tar ut det mesta av föräldradagarna.

En individualisering behövs, fast motionären skriver inte hur. Inte heller hur mycket nivån bör höjas. Transport ska hur som helst driva frågan.

 

Arbetslöshet

Förbättra a-kassa
Arbetslöshetsförsäkringen har visserligen förbättrats sedan de röd-gröna tog makten, men den utgör fortfarande inte ett acceptabelt skydd för den som förlorar jobbet. Nivån är för låg och inträdeskraven för höga.

Det skriver Helsingborgsavdelningen i en motion som tar sikte på att förbättra villkoren. En större del av den tidigare inkomsten måste skyddas i minst 300 ersättningsdagar, lyder kraven som man vill att förbundet ska driva.

Gotlandsavdelningen är inne på samma spår, liksom hamnarbetarna som skjuter in sig på karensen. Det vill säga de sju dagar du måste gå arbetslös helt utan ersättning – innan a-kassan träder in.

 

Avtalsförsäkringarna

Bättre villkor
I LO omfattas löntagarna av avtalsförsäkringar som träder in vid exempelvis arbetsskada och långtidssjukdom. Försäkringarna är ett viktigt komplement till samhällets skyddsnät.

Försäkringarna bekostas av arbetsgivarna, med pengar som LO-arbetarna avstått vid förhandlingsbordet.

De senaste 10-15 åren har avtalsförsäkringarna lämnat miljarder kronor i överskott – ett överskott som betalats tillbaka till arbetsgivarna. (Orsaken till överskottet är att de utbetalade ersättningarna minskat kraftigt när samhällets stramat åt främst sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna.)

Gotlandsavdelningen vill stoppa återbetalningarna. Förbättra avtalsförsäkringarna i stället, lyder receptet.

En av avtalsförsäkringarna, AGB, kan träda in om en person blir arbetslös. Men de gäller bara vid uppsägning på grund av arbetsbrist – inte om man blir uppsagd på grund av personliga förhållanden ”med hänvisning till medicinska skäl”.

Dumt tycker ett tiotal motionärer som vill ha en ändring.

Flera vill dessutom justera villkoren så att inte bara tillsvidareanställda kan komma ifråga för AGB.

Sänk ribban för tjänstepension
Avtalspensionen är tänkt att ge ett betydande tillskott när LO-arbetare går i pension. Men premierna börjar ticka in först efter fyllda 25 år.

Många transportarbetare börjar jobba tidigare än så och ribban måste sänkas, anser stuveriavdelning 2.

 

Medlemsförsäkringar

Slopa inkomstförsäkringen
I likhet med en del andra fackförbund har Transport infört en inkomstförsäkring som garanterar arbetslösa medlemmar 80 procent i ersättning i 100 dagar. Försäkringen är relativt kostsam och ett par motionärer vill ta bort den helt. Eller göra den frivillig.

Inför egen tandvårdsförsäkring
Den allmänna tandvårdsförsäkringen är undermålig och därför bör Transport i samarbete med Folksam ta fram en prisvärd tilläggsförsäkring som minskar notan hos tandläkaren. Förslaget kommer från Avdelning 18 i Söderhamn.

Gör hemförsäkringen frivillig
Transport har länge haft en kollektiv generös hemförsäkring som ingår i medlemsavgiften. Från Helsingborg och avdelning 32 i Sundsvall/Härnösand/Östersund kommer krav på att den ska vara ett frivilligt tillval.

Motivet är att sänka fackavgiften och på det sättet minska medlemstappet.

I Luleå och Helsingborg vill man gå motsatt väg när det gäller olycksfallsförsäkringen, för fritiden, som idag är ett tillval. Låt den bli kollektiv, och ingå i medlemsavgiften!

En enskild motionär i Örebro ifrågasätter om Folksam verkligen är bästa försäkringsbolaget för medlemmarna och vill att förbundet jämför med andra aktörer på marknaden.

Osäkert läge
Vilket försäkringsskydd har en svensk chaufför som jobbar i låt säga ett dansk åkeri, i en danskregistrerad lastbil försäkrad i Holland? Inget alls, bedömer en taxichaufför i avdelning 32 som vill att Transport jobbar på en lösning.

 

Studier & information

Information i skolan
Många ungdomar utnyttjas på sina sommarjobb av skrupelfria arbetsgivare. De unga behöver mer information om arbetsmarknaden och facket. Transport måste aktivt verka för att facklig litteratur används mer i skolorna, föreslår stuveriavdelning 2.

Transport – ett kampförbund
Transport vill vara en kamporganisation som sätter makten i händerna på arbetarna, anför en motionär.

Det budskapet ska förmedlas till alla nya medlemmar genom en introduktionsutbildning som alla nya ska erbjudas inom tre månader från inträdet i förbundet.

Facklig utbildning på engelska
Det har Stockholmsavdelningen börjat med och nu vill man att förbundet tar tag i frågan. Alla medlemmar i landet bör erbjudas möjligheten att gå facklig kurs på engelska.

Mobilapp för seriösa
Ta fram en mobilapp där man enkelt kan kolla vilka företag inom transportsektorerna som har kollektivavtal! Möjligheten bör åtminstone utredas, begär två motionärer.

En annan vill att Transport blir mer närvarande på social medier. En särskild strategi behövs här.

Få Transportarbetaren digitalt
Medlemmar som vill bör kunna välja en digital variant av Transportarbetaren. Det skulle spara tidningspapper och tryckkostnader, föreslår en motionär i flygavdelning 46.

LO:s tidning Arbetet ska skickas ut till alla fackliga förtroendemän i Transport. Tidningen behövs ”kampen mot det onda”, påpekar en annan motionär.

Fel med fristående tidning
Vad vinner medlemmarna på att Transportarbetaren är en självständig tidning där den ansvarige utgivaren finns på redaktionen?

Frågan ställs av en motionär som i stället vill att förbundets ordförande blir ansvarig utgivare.

”Låt revisorerna utöva revision och tidningen ägna sig åt medlemsnytta!” avslutas motionen.

 

Facklig organisation

Alla chaufförer till Transport
Alla yrkesförare som bedriver transporter på väg ska tillhöra Transport – inte som i dag vara utspridda i flera LO-förbund. Förslaget kommer från Norrlandsavdelningarna. En enskild motionär vill blåsa liv i den 20 år gamla tvisten om bussförarnas fackliga hemvist. Förbundet ska ”å det bestämdaste” jobba för att de återförs till Transport!

Nej till alkohol
Sex motioner handlar om Transports interna alkoholpolicy, som också debatterades på förra kongressen.

Flera avdelningar vill ha ”nolltolerans” – det vill säga att förbundet eller avdelningarna inte något sammanhang bjuder på någon alkohol.

Starta Eriks-gata!
Uppsökeri är bra och efter varje kongress ska den nyvalda förbundsordföranden ge sig ut på en förslagsvis sex till nio månader lång Eriks-gata. Besök avdelningarna och låt medlemmarna få chansen att byta några ord med sin fackliga ledare.

Förslaget kommer från Gävle.

Utred svindlerierna
En enskild medlem i Luleå har skrivit fyra motioner som innehåller grava anklagelser mot förbundet.

Motionären vill att kongressen/förbundet:

 • tillsätter en oberoende utredning som ska granska hur det gick till när förbundet hamnade i stor skuld till a-kassan år 2011. Motionären använder orden svindleri och falska bokslut. (Transportarbetaren skrev två helsidor om händelsen i nummer 4, 2011.)
 • gör om sin logotype, som enligt motionsskrivaren innehåller en gammal ”ökänd krigssymbol”.
 • slutar att placera pengar i Swedbanks Roburfonder, som enligt motionären är storägare i ”folkmordsanklagade Lundin Petroleum” och andra ”arbetarfientliga och miljöfientliga” företag.
 • säljer de förbundsägda lägenheterna ”i extrem överklassmiljö”, det vill säga de som ligger på Östermalm, Kungsholmen och på söder. (Transport har sedan många år nio små bostadsrätter som hyrs ut i första hand till veckopendlade ombudsmän som rekryteras från andra delar av landet.)

Gå med i 6F
Transport ska jobba för en anslutning till ”6F – Fackförbund i samverkan”, föreslår flygavdelning 46. Transport var ett av sex förbund som ursprungligen startade den fackliga grupperingen inom LO.

För några år sedan lämnade Transport 6F, som bland annat består av Seko och Byggnads. Dags att gå med igen, anser motionären som i en annan kongressmotion vill att förbundet tydligare definierar sig som ett kampförbund.

Ändra i förbundsrådet
Flygavdelning 46 är en flitig motionär som också har synpunkter på förbundsrådets sammansättning. I dag har varje avdelning en representant i rådet – oavsett storlek. Fel, tycker 46:an, som ville ha ett representativt förbundsråd där stora avdelningar får större inflytande än små.

Taxi – ett huvudbry
Taxieländet har genererat flera motioner. Dalaavdelningen föreslår att var och en av förbundets sex regioner utser en eller två personer som får bilda en särskild utredningsgrupp som får klura ut lösningar som bidrar till bättre villkor och höjd status i taxibranschen.

Ett antal aktiva förare vill ha en egen enhet för taxi. Chaufförerna och all arbete kring branschen ska flyttas över till avdelning 1. (Som faktiskt är en ren hamnavdelning i dag.)

Organisera – men hur?
Många fackförbund försöker hitta nya lösningar för att värva och behålla medlemmar. Transports förra kongress beslutade att permanenta en verksamhet med särskilda organiserare.

Arbetet har gett upphov till en lång rad motioner med olika inriktning. Bland annat: Organiseringsarbetet måste utgå från den lokala organisationen, från avdelningarna. Lägg ner den centrala projektenheten på förbundskontoret.

 • Studier och organisering bör föras ihop, under det som i dag heter Centrala studiekommittén.
 • Organiseringsarbetet måste spridas till alla avdelningar. Den nuvarande arbetsformen ska upphöra.
 • Utöka resurserna till det organizing-projekt som bedrivits de senaste åren.
 • Tillsätt en utredning som granskar kostnad och medlemsnyttan i organizing-arbetet.
 • Trots att mycket pengar och resurser satsats på organiseringen har medlemsantalet inte vuxit. Verksamheten måste spridas över hela landet.
 • Organiseringsarbetet måste utgå från den lokala organisationen, från avdelningarna. Lägg ner den centrala projektenheten på förbundskontoret.

Ökad jämställdhet
Fler och fler tjejer blir medlemmar i Transport. Men det avspeglas inte i avdelningarnas verksamhet, tycker en medlem i Helsingborgsavdelningen. Hon efterlyser ett aktivt arbete för ett jämställt förbund.

Efterlevs kongressbesluten?
Det undrar en motionär som vill att förbundet gör en årlig sammanställning över de beslut som verkställts. Rapporten ska sedan skickas till avdelningarna.

Ring alla!
Många medlemmar har ingen eller bara sporadisk kontakt med den fackliga organisationen. Minst en gång om året ska alla bli uppringa av avdelning, sektion eller klubb. Snacket kan handla om villkoren på jobbet och aktuella frågor till nästa möte. Förslaget kommer från avdelning 32.

En framtidsvision
En hel del av den fackliga verksamheten består av ”brandkårsutryckningar”. Men hur ska facket fungera i framtiden? Hur ska det vara med regioner, avdelningar etcetera? En långsiktig strategi behövs. Och förbundsstyrelsen får ta fram den, föreslår två motionärer.

Avdelningarna i Söderhamn och Gävle tangerar ämnet i en motion där regionsindelningen ska ses över.

En personalchef i Transport
Frågan har genererat åtskilliga motioner under årens lopp. I nuläget ligger personalansvaret på förbundskassören. Övermäktigt tycker Söderhamnsavdelningen som vill att förbundet anställer en person som får hantera personal- och arbetsmiljöfrågorna.

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Lästips:

Så skriver du bästa motionen

Inför kongressen. Påverka Transport genom att skriva motioner (förslag) till förbundets kongress 2022. Det här är vår guide.

Jonas Persson, Transports studieombudsman. Foto: Kamilla Kvarntorp

Säkerheten prioriteras när Transports kurser startar

Facklig utbildning. Mängder av fackliga utbildningar har ställts in i spåren av pandemin. Men nu börjar kurserna sakta komma i gång igen, både centralt och i avdelningarna.

Transportarbetarens logga / Transportarbetarens logo

Stefan Löfven avgår

Politik. "Personligen tycker jag inte att det var väntat, om det är klokt får nog framtiden utvisa – vi vet ju inte vem det blir som efterträder Stefan ännu", kommenterar Transports förbundsordförande Tommy Wreeth statsministerns beslut.

Transports lokal vandaliserad

Brott. Hamnavdelningens byggnad i Helsingborg har utsatts för omfattande skadegörelse. Stora stenar har kastats in i lokalen och de flesta fönster är krossade.

Massimo Mazza

Protester mot covidpass i italienska hamnar

Internationellt. Nu är det obligatoriskt att ha ett covidpass för att jobba i Italien. Det är hamnarbetarna som går i täten för protesterna mot det och under passets första dag var hamnarna fulla av möten och demonstrationer.

Ordningsvaktsutredningen

Transport: ”Stoppa slopade Säpo-kontroller”

Bevakning. Svenska Transportarbetareförbundet och branschorganisationen Säkerhetsföretagen gör gemensam sak och kräver att regeringen stoppar förslaget om att ta bort Säkerhetspolisens kontroller av vissa medarbetare.

Hallå där!

Daniel Hilmér

… tidningsbud i Trollhättan, och huvudskyddsombud på Västsvensk tidningsdistribution (VTD), som jobbar som vanligt nu på lördag den 9 oktober, Tidningsbudens dag.

Två sophämtare i Säffle med många års erfarenhet av yrket fick inte behålla sina jobb när kommunen tog över sophämtningen från en entreprenör.

Rutinerade miljöarbetare petades av Säffle kommun

Miljöarbetare. Två sophämtare i Säffle med många års erfarenhet av yrket fick inte behålla sina jobb när kommunen tog över sophämtningen från en entreprenör. – Det är fruktansvärt dåligt att de ratar kompetent personal, säger en av de drabbade, PO Sakariasson.

Viktor Andersson och Magnus Kvilén på Transports avdelning 3 i Göteborg är kritiska till anställningsvillkoren för Foodoras matbud. Foto: John Antonsson

Dyrt att vara bilbud hos Foodora

Matbud. Cykelbuden som jobbar för Foodora har kollektivavtal. De bilburna buden är anställda i ett annat bolag där de kör egna bilar och enbart får provisionslön.

Döden på jobbet
Många dödsolyckor bland lastbilschaufförer sker i trafiken. Foto: Jeppe Gustafsson/Shutterstock

”Alla ska få komma hem från jobbet”

Arbetsmiljö. Förra året dog färre lastbilschaufförer i tjänsten än 2019. Men det är inget trendbrott. Chaufförer är fortfarande en yrkesgrupp som är mycket hårt drabbad av dödsolyckor.

Få arbetsgivare får böta för dödsolyckor

Arbetsmiljö. I få fall leder arbetsplatsolyckor med dödlig utgång till att företag bötfälls. I minst 43 av 55 fall av dödsolyckor under 2018 har ingen arbetsgivare alls kunnat ställas till svars. Det visar en granskning som tidningen Arbetet gjort.

Truckförare skadedrabbade

Arbetsmiljö. I snitt inträffar tre olyckor per dag med truckar. Det gör truckförare till en av de allra värst skadedrabbade yrkesgrupperna. År 2019 skedde 1 163 olyckor där truckar var inblandade. Det visar siffror från Arbetsmiljöverkets databas.

Högt tryck på skrivarkurs

Kultur. Drygt 70 LO-medlemmar sökte till LO:s och ABF:s skrivarkurs i våras. Men bara tio fick plats. I vår blir det en ny kurs. De som inte fick plats förra gången har förtur.

Nattarbete

Terminalarbetare: ”Korta arbetstiden för nattjobb”

Terminal. Terminalarbetaren Lennart Karlsson jobbar ständig natt. IF Metall har tecknat avtal om 34 timmars arbete per vecka för nattarbetare, men i Transport gäller 40. – Det känns orättvist att det är så stor skillnad, säger han.

Peter Winstén och Tommy Wreeth.

Facket ser gärna kortare arbetstid

Terminal. Transports avtalsansvariga håller med. En minut komp per timme mellan klockan 22 och 06 är inte så mycket. Men frågan har lyfts och de tror att fler kommer att ställa krav på mer ledig tid i kommande avtalsförhandlingar.