Transportarbetaren - Tidningen för dig som är medlem i Svenska Transportarbetareförbundet
Tipsa oss!

Se om ditt hus när
konkursen kommer

Allt fler företag går i konkurs i Sverige. Transportbranscherna hör till de områden där antalet konkurser ökar mest, och som anställd är det viktigt att veta vad som gäller om arbetsgivaren riskerar att gå omkull.

– A och O är att inte vara för snäll, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Dan Holke

Dan Holke

Under årets tio första månader gick totalt 308 transport- och magasineringsföretag i konkurs, enligt statistik från den statliga myndigheten Tillväxtanalys. Det är en ökning med 17 procent jämfört med samma period i fjol, då 264 transport- och magasineringsföretag gick omkull.

Ökningen är större än för näringslivet som helhet. Det totala antalet företagskonkurser i Sverige var 6 154 stycken under perioden januari till och med oktober, en ökning med 8 procent från samma period i fjol (5 681 konkurser).

Men vad innebär egentligen en konkurs?

Om ett företag inte kan betala sina skulder kallas det att företaget är på obestånd.

– Tecken på obestånd kan vara utebliven lön till de anställda, att företaget slutar betala räkningar, eller att leverantörer inte får betalt. Får man inte ut sin lön i tid måste man agera snabbt, gå till facket omedelbart. Man ska inte vara för snäll om arbetsgivaren säger att ”det kommer, det kommer”. En lönefordran blir ganska snabbt för gammal, och då kanske man inte får ut sina pengar, säger Dan Holke.

Misstänker du att din arbetsgivare närmar sig obestånd, kan du också kontakta kronofogden och kontrollera om det finns några betalningsförelägganden mot företaget. Skatte- eller leverantörsskulder som gått till fogden är en stark varningsklocka vad gäller ett företags ekonomiska tillstånd. Det står var och en fritt att göra en sådan kontroll anonymt, allt du behöver är företagets organisationsnummer. Organisationsnumret brukar stå på lönespecifikationen, annars kan du enkelt hitta det på www.allabolag.se.

Ett företag på obestånd kan begäras i konkurs av företagsledningen, av sina fordringsägare, eller av facket (om företaget har löneskulder till medlemmar).

Konkursbegäran lämnas in till tingsrätten, som avgör ifall en konkurs ska inledas. I så fall utser rätten en konkursförvaltare. Detta är en jurist som går igenom hela företaget och undersöker om där finns några tillgångar, som kan säljas för att få in pengar att betala skulderna med.

Om företaget är välskött brukar förvaltaren driva det vidare under en tid, och försöka sälja hela bolaget i ett stycke. Om någon köper det, brukar konkursförvaltaren kräva att köparen även tar över de anställda.

– Under konkursen är det i praktiken konkursförvaltaren som är din arbetsgivare, och ska informera om vad som händer med företaget. Normalt är den första åtgärden som förvaltaren vidtar att han/hon säger upp dig på grund av arbetsbrist. Då måste du gå till Arbetsförmedlingen omedelbart.

– Ofta får man jobba kvar hela eller delar av uppsägningstiden, och under uppsägningstiden har man vanlig lön även om man är arbetsbefriad. Men för att den statliga lönegarantin ska gälla måste man vara inskriven på Arbetsförmedlingen, säger Dan Holke.

Så länge konkursförvaltaren har jobb åt dig, råder arbetsplikt – du jobbar på som förut, oavsett företaget verkar kunna räddas eller inte.

– Men som ett rent allmänt råd, kanske det är dags att börja se sig om efter nytt jobb redan i det här skedet. Inte vänta tills du vet om företaget kommer att drivas vidare, säger han.

Uppsägningstidens utformning varierar beroende på om du anställdes före eller efter den 1 januari 1997 (se faktarutan här nedanför).

Lönegarantin gäller tre månader bakåt i tiden, räknat från det datum då konkursansökan lämnades in till tingsrätten. Alla lönefordringar som är äldre än så, är förlorade.

– Det förekommer tyvärr att människor förlorar innestående löner på det viset. Därför är det bråttom med att begära företaget i konkurs när löneutbetalningarna är försenade, påminner Dan Holke.

Inom de tre månaderna täcker lönegarantin alla fordringar, inklusive ob-tillägg, traktamenten och semesterlön, upp till ett tak på fyra basbelopp (176 000 kronor enligt 2012 års beräkning).

Om du har mycket innestående semesterpengar, kan det hända att de fyra basbeloppen inte räcker för att betala hela uppsägningslönen. Du får då sluta din anställning i förtid, innan den lagstadgade uppsägningstiden gått ut.

Det kan även hända att du får vänta på dina pengar från lönegarantin. Det beror på hur pass välskött bokföringen är i det konkursade företaget.

– Det är alltid bra att spara anställningsbevis, lönespecifikationer och liknande. Det kan vara till hjälp om det blir några frågor kring lönegarantin, anställningstiden eller annat. Det är tyvärr många som slänger sådant rätt ner i papperskorgen, men man kan inte lita på att det finns kvar i företagets bokföring, säger Dan Holke.

Är lönerna färdigräknade i bokföringen går det naturligtvis fortare, än om konkursförvaltaren måste sitta och räkna ut hur stor din lön ska vara. I så fall kan det dröja två till tre veckor innan du får dina pengar, från det att förvaltaren kommit fram till hur stor lön du ska ha. I undantagsfall kan du få vänta ännu längre.

Därefter kommer lönen en gång
per månad på vanligt sätt under uppsägningstiden, om du i tid sänder in de papper som konkursförvaltaren begär in från dig. Semesterersättningen betalas normalt ut med den sista lönen, eller inom en månad efter att anställningen upphört.

– Har man några frågor i övrigt, kan man alltid vända sig till konkursförvaltaren eller till sitt fackförbund, avslutar Dan Holke.


  • Publicering

    Senast reviderad: 2012-12-05
    av Tommy Harnesk

5 RÅD FRÅN CHEFSJURISTEN

Spara alla anställningsbevis, lönespecifikationer och andra papper. Man kan inte lita på att allt finns kvar i företagets bokföring.

Får du inte ut din lön i tid? Agera snabbt, gå till facket omedelbart. Vid en eventuell konkursansökan kan du förlora alla fordringar som är äldre än tre månader.

Har du skäl att misstänka att arbetsgivaren närmar sig obestånd? Ring kronofogden och kontrollera om det finns några betalningsförelägganden mot företaget. Det får vem som helst göra, helt anonymt.

Vid konkurs blir du vanligen uppsagd på grund av arbetsbrist. Skriv då in dig på Arbetsförmedlingen genast, annars gäller inte den statliga lönegarantin.

Så länge konkursförvaltaren har jobb åt dig arbetar du som vanligt, oavsett om företaget verkar kunna räddas eller inte. Men börja söka nytt jobb redan nu, vänta inte tills du vet om företaget överlever.

anställningsbevis

Till startsidan för Svenska Transportarbetareförbundet

Annonser